FRAMTID

Det finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver. I studierna görs ett antal antaganden som alla kan vara mer eller mindre korrekta. Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier för den svenska elmarknaden är att:

Elpriser kommer att svänga mer och oftare
Omställningen till ett elsystem baserat på 100% fossilfria energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion. Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer variabel kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Elpriset kan bli högt i en situation med liten användning och liten produktion. I framtiden bedöms främst elproduktionen skapa en ökad utmaning för elbalansen. Pristopparna kan bli högre och dalarna lägre, vi kan även komma att se noll-priser.

Större prisskillnader mellan norra och södra Sverige
Elpriserna i norra Sverige förväntas bli lägre än i södra Sverige. Det beror på att det finns begränsningar i elnätens kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst.

Möjligheten att påverka elkostnader ökar
I framtiden kan höga priser förutses uppträda vid fler tidpunkter och ha fler orsaker än idag. Tillsammans med större prisvariationer kan det innebära att kostnaderna kan bli högre för de som inte kan eller vill anpassa sig till nya förutsättningar.