Elcertifikat

Elcertifikatet är ett sorts bevis på att man använder förnybar el. Elcertifikatssystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka den förnyelsebara elproduktionen. Målsättningen är att mängden el från förnyelsebara energikällor ska öka till 30 TWh fram till 2020.

elcertifikat
Systemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten. En megawattimme el från förnyelsebara energikällor ger ett certifikat. Elleverantörerna är sedan skyldiga att köpa in en viss andel elcertifikat beroende på hur stor deras totala elförsäljning är. Om en elleverantör till exempel säljer 1 000 MWh  el och kvoten för året ligger på 15 procent, måste leverantören köpa in 150 elcertifikat. Detta kallas för kvotplikten. Då leverantörerna köper elcertifikat för att möta kvotplikterna, drar de på sig extra kostnader. Dessa kostnader betalas sedan av konsumenterna via deras elräkningar.

 

Läs mer på Energimyndighetens hemsida