Integritetspolicy BestEl

Behandling av personuppgifter
information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 1.


 1. Allmänt
  BestEl är personuppgiftsansvarig för BestEl:s behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan
  behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy gäller då BestEl
  tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, information, serviceärenden och övrig kontakt
  med BestEl, inklusive besök på vår hemsida.
 2. När och varför behandlar vi personuppgifter?
  BestEl behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot Dig som Kund samt
  för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att BestEl inte ska behandla fler
  personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Personuppgifter behandlas i vissa fall för att BestEl har
  rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, eftersom BestEl ansvarar för elhandel och fakturering åt
  företag som hanterar elnät, fjärrvärme, fiber och vattenverksamheter. I andra fall behandlas
  personuppgifter för att Du som Kund ingått ett avtal med BestEl. Personuppgifter behandlas även på
  grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för att kunna skicka erbjudanden till Dig som kund om
  våra varor och tjänster. Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling,
  marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och
  analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten
  och kommunicera med våra kontakter.
 3. Vilka personuppgifter behandlar vi?
  De personuppgifter BestEl samlar in och behandlar är uppgifter som har samband med Dig som Kund.
  Dessa är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter,
  kontouppgifter, kundnummer, fastighetsbeteckning, anläggningsnummer, mätarnummer. Det gäller både
  uppgifter om Dig själv och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företag, annan
  fakturamottagare med flera.
 4. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
  Personuppgifter kan komma att överföras till andra samarbetspartners i syfte att utföra våra uppdrag.
  BestEl kan även komma att lämna ut Dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för
  adressuppdateringar för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter. Vi kommer inte att lämna ut
  personuppgifter till utomstående annat än för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som
  utför uppdrag för vår räkning, det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan BestEl och Dig.
 5. Hur länge sparar vi personuppgifter?
  Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de
  ändamål som uppgifterna samlades in för. BestEl kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer
  av lag eller för att bevaka BestEl:s rättsliga intressen. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla,
  analysera och marknadsföra BestEl:s verksamhet sparas under en tid om 18 månader efter den senaste
  kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att
  raderas.
 6. Dina rättigheter
  Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt
  begära information från BestEl om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer
  även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är
  felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har dessutom rätt att begära att uppgifter
  inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i
  ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med hur BestEl behandlar personuppgifter kan du lämna in
  ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du
  kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
 7. Dataskyddsombud
  Dataskyddsombud för BestEl är Sigvard Krantz.
 8. Kontaktinformation
  Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Du kan alltid
  skicka e-post till info@bestel.se med Dina synpunkter.