Skattereduktion för mikroproducenter

Från den 1 januari 2015 gäller nya regler om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. För mikroproducenter innebär de nya reglerna en möjlighet till skattereduktion på upp till 18 000 kr per kalenderår.

De nya reglerna omfattar anläggningar om max 100A och skattereduktionen blir 60 öre per kWh, upp till 30 000 kWh.

Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenter har levererat in på elnätet under året, dock  maximalt lika mycket el som denne tagit ut i samma punkt. En mikroproducent som utnyttjar reformen kan därför som mest få skatten sänkt med 18 000 kronor per kalenderår.

De nya reglerna medför:

  • Att Elhandelsföretaget har en mottagningsplikt. Det innebär att det elhandelsföretag som säljer el till mikroproducenten i uttagspunkten är skyldig att ta emot den el mikroproducenten levererar in på nätet i samma punkt. Mottagningsplikten gäller dock inte om mikroproducenten avtalat med någon annan om att ta emot elen.
  • Elnätsföretaget har en skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket avseende hur många kWh som matas in i och tagits ut i anslutningspunkten under året anslutningspunktens identifikationsuppgifter. Skyldigheten att lämna kontrolluppgift gäller förutsatt att mikroproducenten anmält till elnätsföretaget att denne producerar förnybar el i punkten.

Solar panel on a red roof

9 januari 2015
← Se fler inlägg